O PROJEKCIE

Monitoring i ochrona strefowa włochatki Aegolius funereus na obszarze Natura 2000 OSO Puszcza Knyszyńska PLB200003

GENEZA PROJEKTU

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska stanowi jedną z najważniejszych, krajowych ostoi włochatki. Liczebność populacji włochatki w OSO Puszcza Knyszyńska oszacowano na 70-140 par. Włochatka stanowi w tym obszarze jeden z gatunków kwalifikujących, oraz jeden z priorytetów ochrony. Niestety, w trakcie planowania i wykonywania zabiegów gospodarczych w Puszczy Knyszyńskiej wymagania ochronne tego gatunku były uwzględniane w nikłym stopniu. Nie było znane rozmieszczenie włochatki, drzewa dziuplaste były eliminowane. Na najczęściej kilkuhektarowych i często przylegających do siebie zrębach pozostawiane były niewielkie biogrupy (w niektórych przypadkach z drzewami dziuplastymi), jednak taka praktyka dalece odbiega od potrzeb i wymagań ochronnych tego gatunku. Dlatego też stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski oraz Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt wyszły z inicjatywą realizacji projektu nakierowanego na ochronę najlepiej zachowanych fragmentów borów Puszczy Knyszyńskiej wykorzystywanych przez włochatkę. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

CELE I REZULTATY PROJEKTU

1) Monitoring włochatki na powierzchniach reprezentatywnych.
Działanie jest prowadzone na trzech powierzchniach reprezentatywnych dla OSO Puszcza Knyszyńska i stanowi kontynuację monitoringu rozpoczętego w 2009 roku, dzięki czemu możliwe będzie śledziennie zmian liczebności populacji gatunku. Trendy w populacji włochatki odzwierciedlają kondycję siedlisk borowych w Puszczy Knyszyńskiej oraz stan zachowania tych siedlisk.
2) Tworzenie stref ochronnych.
Działanie polega na wyszukiwaniu rewirów lęgowych włochatki i kierowaniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosków o zatwierdzenie stref ochronnych. Zamierzamy doprowadzić do utworzenia15-30 stref ochronnych włochatki. Promień strefy może wynosić do 50m.
3) Szkolenia adresowane do leśników z Nadleśnictw położonych w granicach OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska.
Tematem szkoleń jest rola dziuplastych drzew w ekosystemach leśnych oraz włochatka jako gatunek parasolowy. W ramach działania zostanie zrealizowanych 7 szkoleń w Nadleśnictwach: Czarna Białostocka, Dojlidy, Knyszyn, Krynki, Supraśl, Waliły, Żednia.
4) Warsztaty adresowane do Szkół Podstawowych mieszczących się lub sąsiadujących z obszarem Natura 2000 Puszcza Knyszyńska.
Tematem szkoleń jest rola dziuplastych drzew w ekosystemach leśnych oraz włochatka jako gatunek parasolowy. W ramach działania zostanie zrealizowanych 60 warsztatów w 30 placówkach (2 warsztaty w jednej placówce). Teren OSO Puszcza Knyszyńska obejmuje 14 gmin: Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Jasionówka, Knyszyn, Janów, Korycin, Krynki, Sokółka, Szudziałowo, na terenie których zlokalizowanych jest 45 szkół podstawowych. Bezpośrednio na terenie OSO Puszcza Knyszyńska znajduje się 14 placówek. Dzięki warsztatom uczniowie oraz nauczyciele zdobędą wiedzę nie tylko z zakresu biologii i ekologii gatunku, ale poznają szerszy kontekst znaczenia ochrony gatunku w ujęciu problemu utraty różnorodności biologicznej oraz idei zrównoważonego rozwoju.
5) Mamy nadzieję, że jednym z efektów realizacji projektu będzie podniesienie ogólnego stanu ochrony włochatki, siniaka i dzięcioła czarnego z U1 (niezadowalającego) do FV (właściwego).
6) W oparciu o wyniki inwentaryzacji i monitoringu powstaną:
– publikacje popularnonaukowe i doniesień medialne na temat działań podejmowanych w ramach projektu;
-raport końcowy zawierający przykłady dobrych praktyk powoływania stref ochronnych;