PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z artykułem 46, ustęp 3 ustawy o ochronie przyrody: W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.
Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dziennik Ustaw Poz. 1348): w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp. 1–476 i 478–589
w załączniku nr 1 oraz w lp. 1–202 w załączniku nr 2 do rozporządzenia stosuje się następujące sposoby ochrony: /…/ 3) ustalanie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania gatunków.
Załącznik czwarty cytowanego rozporządzenia wymienia gatunki zwierząt wymagające ustalenia stref ochrony, miejsc rozrodu i regularnego przebywania oraz wielkości tych stref. Jednym z gatunków wymagających ochrony strefowej jest również włochatka, która podlega ochronie strefowej w formie ochrony całorocznej strefy o promieniu do 50 m od gniazda. Zatwierdzanie stref ochronnych leży w kompetencjach Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.

UZASADNIENIE TWORZENIA STREF WŁOCHATKI

Włochatka jako jeden z priorytetów ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Knyszyńska poddawana jest presji ze strony intensywnej gospodarki leśnej, która najczęściej nie uwzględnia wymagań ochronnych gatunku. Prowadzone prace leśne związane z wycinką drzew dziuplastych, starodrzewów, rozrzedzeniem, uproszczeniem struktury przestrzennej i piętrowej drzewostanów skutkują niekorzystnymi zmianami w siedliskach i doprowadzają do niewłaściwego stanu ochrony gatunku. Oprócz dostępności miejsc lęgowych ważnymi elementami w rewirach włochatki są schronienia oraz żerowiska. Tworzenie stref ochronnych wokół stanowisk zajętych dziupli umożliwia więc ochronę zarówno dziupli lęgowych, jak też pozostałych elementów środowiska istotnych dla włochatki, przyczyniając się do poprawienia stanu ochrony tego gatunku w Puszczy Knyszyńskiej. Chroniąc włochatkę zapewniona zostaje ochrona cennych fragmentów lasu, które stają się okresowymi mini-rezerwatami. Ochrona włochatki jako gatunku parasolowego przyczynia się do poprawy stanu ochrony gatunków jej towarzyszących – np. siniaka i dzięcioła czarnego, również stanowiących przedmioty ochrony w OSO Puszcza Knyszyńska.

ZATWIERDZONE STREFY W PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Dotychczas w ramach projektu zgłoszono 8 propozycji stref ochronnych włochatki w Puszczy Knyszyńskiej. Zaproponowane strefy zostały zatwierdzone decyzjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Wszystkie nadleśnictwa wykazały zrozumienie dla tej formy ochrony. Jedynie nadleśnictwo Dojlidy odwołało się od decyzji dyrektora RDOŚ zatwierdzającej strefy ochronne włochatki.